.

Масонски бог ли е Великият архитект на Вселената

Брат Божан Христов,

Почетен майстор на ложа „Сговор 92“

 

Можем ли да наречем Великият архитект на Вселената масонски Бог, а масонството – религия, различна и несъвместима с останалите религии? Следва веднага отговорът: масонството не дефинира Великия архитект на Вселената по никакъв начин, защото по принцип отрича, че е религия. От тук произлиза фактът, че не може да има никаква масонска концепция за Великия архитект на Вселената. За масонството Великият архитект на Вселената не е нищо друго освен един символ, който навсякъде изписваме със знаците G.А.D.U. и посочва божеството, Върховното Същество, на което трябва да се уповават ония, които;чукат на вратата на храма. Подобно на всички символи G.А.D.U. няма и не може да има едно единствено значение: всеки трябва да го тълкува по свой начин, в зависимост от собствената си религия и вяра, без да се изключва правото му да се ограничава при индивидуализиране на една само божествена същност. „До такова заключение може да стигне само отделният субект, масонът, не и масонството. Проблемът с G.А.D.U неговите значения и характеристики, не засягат масонството, а отделният масон. Фактът, че приемът в масонския орден изисква декларация за вяра в едно Върховно същество, може да бъде сравнен, колкото и непочтително това да звучи, с изискването за представяне на диплома за постъпване на работа. Дипломата по никакъв начин не обвързва работодателя, който просто е искал да получи гаранция, че назначава един служител, притежаващ определени качества. Причината за подобна предпазна мярка е лесно разбираема: масонството не желае да се ограничава с посочване на своите привърженици на някои морални принципи, но счита, че вярата в едно Върховно същество би гарантирала една висша етичност на субекта и от тук – склонността му да изпълнява задълженията и моралните императиви, произтичащи, от основните масонски принципи, които са светски принципи, утвърдени от дълъг житейски опит и целящи да подготвят мирното съвместно съществуване на всички хора по земята.

Универсалността на масонството не изисква от отделния масон да почита определен Бог или да има точно определено поведение в различните области, където той осъществява обществена и частна дейност. Масонството не възприема утопичната идея за морален универсализъм, а убеждението, че проблемите на човека са едни и същи навсякъде по планетата, на която той живее. Различни са само предпоставките за тяхното разрешаване. Следователно всекиму трябва да се признава правото да остане верен на себе си, съобразно собствената си съвест и тази негова претенция да се смята за негово право, провъзгласяващо равенството на всички човешки същества, независимо от раса, религия и политически убеждения.

Фундаменталният проблем с G.А.D.U, предмет на много теоретични разработки от видни познавачи на масонската идеология, доведе до Декларацията на Великата Обединена Ложа на Англия от 1985 г., която, ще цитираме интегрално и буквално?

„Масонството на е религия, нито заместител на религия. То изисква от своите последователи да почитат едно Върховно същество, за което обаче не предлага верска доктрина.

Масонството е отворено за хората от всички религиозно изповедания, но в открита ложа се забраняват религиозни дискусии.

Имената, използвани за оприличаване на G.А.D.U. позволяват на вярващите да се обединят в молитвата към Бога, който те възприемат и както те го възприемат, без съдържанието на молитвите да водят до разногласие. Не съществува никакъв масонски Бог. Богът на масонът е същият Бог на вярата, която масонът изповядва, но в масонския храм техния личен Бог приема името и символа на G.А.D.U. Не е задача на масонството да обединява различните религии. Затова G.А.D.U не е никакъв съставен, смесен масонски Бог.

Библията, считана от масоните като книга на Свещения закон, стои винаги отворена по време на работа в ложата.

Масоните поемат задължения, заклевайки се над книгата на Свещения закон. Те се задължават да пазят в тайна знаците на разпознаване, както и да спазват основните принципи на масонството.

Масонството не посочва следните установени елементи на религията:

а. Богословска доктрина. Забранявайки религиозните дискусии се цели да се попречи на възникване на масонска богословска доктрина.

б. Не посочва тайнства.

в. Не посочва обещания за спасение чрез дела, гадания и други средства.

Но масонството не е безразлично към религията. Без да се намесва в религиозни практики, то препоръчва на своите следовници да следват повелите на своята религия и своя Бог.

към начало