.

Цели и взаимоотношения на Занаята

 

Приети от Обединената Велика ложа на Англия на 7 септември 1949 година (1)

 

През август 1938 година Великите ложи на Англия, Ирландия и Шотландия се споразумяха и публикуваха едно изявление, еднакво от началото до края като съдържание, с изключение на името на издаващата го Велика ложа. Това изявление, озаглавено „Цели и взаимоотношения на Занаята”, бе със следното съдържание (2):

1. В определени моменти Обединената Велика ложа на Англия е считала за желателно да изложи в издържана форма целите на масонството така, както те са били последователно практикувани под нейната юрисдикция, откакто то е възникнало като организирана структура през 1717 година, а също и да определи принципите, управляващи нейните отношения с онези Велики ложи, с които е в братска хармония.

2. Предвид изложенията, които са получавани, както и публикуваните напоследък изявления, които изопачават и замъгляват истинските цели на Свободното зидарство, още веднъж се обсъди необходимостта да се наблегне на определени фундаментални принципи на ордена.

3. Първото условие за приемане и членуване в ордена е вярата в Върховното същество. Това е основно положение и по отношение на него не се приемат никакви компромиси.

4. Библията, към която Свободните зидари се отнасят като към Книгата на Светия закон, е винаги отворена в ложите. От всеки търсещ се изисква да положи своята клетва пред тази Книга или пред Книгата на неговото лично вероизповедание, за да се придаде святост на поетата пред нея обязаност или обещание.

5. От самото начало, на всеки, който влиза в Свободното зидарство, строго му се забранява да допуска какъвто и да било акт, който би могъл да наруши мира и добрия ред в обществото; той трябва да спазва законите на всяка държава, в която живее или която може да му даде закрила, без никога да подценява задължението си към Суверена на Родината си.

6. Въпреки че английското Свободно зидарство внушава на всеки от своите членове задълженията на една лоялност и граждански дълг, то запазва правото на отделния човек да изразява собственото си мнение по отношение на обществените дела. Но нито в някоя ложа, нито когато и да било в качеството си на Свободен зидар, на него не му е разрешено да дискутира или застъпва своите възгледи по богословски или политически въпроси.

7. Великата ложа винаги последователно е отказвала да изрази каквото и да било мнение по въпроси от външната или вътрешната държавна политика – както в страната, така и в чужбина – и няма да разреши името й да бъде свързвано с каквато и да е дейност (колкото и хуманитарна да изглежда тя), която нарушава нейната неизменна политика да стои настрана от всеки въпрос, влияещ върху отношенията между едно и друго правителство или между политически партии, или засягащ съперничещи си теории на управлението.

8. Великата ложа е наясно, че има организации, назоваващи се Свободни зидари, които не се придържат към тези принципи, и докато този начин на мислене съществува Великата ложа на Англия категорично отказва да има каквито и да било отношения с такива формирования или да ги счита за Свободни зидари.

9. Великата ложа на Англия е суверенна и независима организация, практикуваща Свободното зидарство единствено в рамките на трите степени и то само в границите, определени от нейната Конституция като „чисто древно масонство”. То не признава и не приема съществуването на каквато и да е по-висша Масонска власт, както и тя да се е назовала.

10. При немалко случаи Великата ложа отказа – и ще продължава да отказва – участие в конференции с така наречените Международни асоциации, претендиращи че представляват Свободното зидарство и приемащи за членове формирования, които не се придържат строго към принципите, върху които е основана Великата ложа на Англия. Великата ложа не приема никакви подобни претенции, както и опитите нейните виждания да бъдат представлявани от която и да е подобна асоциация.

11. Няма никаква тайна по отношение на който и да било от основните принципи на Свободното зидарство, някои от които бяха изложени по-горе. Великата ложа винаги ще обсъжда признаването на онези Велики ложи, които изповядват, практикуват и могат да покажат, че последователно са проповядвали и практикували тези установени и непроменени принципи, но при никакви обстоятелства тя няма да обсъжда виждания за нови такива и за различна тяхна интерпретация. Те трябва да бъдат приемани и прилагани искрено в тяхната пълнота от онези, които искат да бъдат признати като Свободни зидари от Обединената Велика ложа на Англия.

Великата ложа на Англия бе попитана, дали тя все още стои зад тази декларация, и по-специално по отношение на пункт 7. Великата ложа на Англия отговори, че стои зад всяка дума на декларацията, а след това се допита за мнението на Великите ложи на Ирландия и Шотландия. Състоя се конференция между трите Велики ложи и всички непоколебимо потвърдиха изявлението, което бе ясно изразено през 1938 година. Не бе открито нищо от съвременните събития, което би могло да им повлияе да отстъпят от това мнение.

Ако Свободното зидарство някога би се отклонило от пътя си чрез изразяване на мнение по политически или богословски въпроси, то ще бъде не само принудено открито да одобри или отхвърли всяко движение, което би могло да възникне в бъдеще, но би посяло и семената на разцеплението между своите членове.

Трите Велики ложи са убедени, че само при такова твърдо придържане към тази линия на поведение Свободното зидарство е оцеляло при постоянно променящите се доктрини на външния свят и те са принудени да заявят официално своето пълно неодобрение за всяко действие, което би могло да допусне и най-малко отклонение от основните принципи на Свободното зидарство. Те твърдо поддържат мнението че, ако някоя от трите Велики ложи постъпи по такъв начин, тя не може да продължава да твърди, че съблюдава „Древните ориентири“ на ордена и в крайна сметка трябва да се изправи лице в лице с отделянето.

 

Бележки:

  1. Книга: „Конституции на Старото братство на Свободните и Приети Зидари под попечителството на Обединената Велика ложа на Англия, изд. 2014 г., стр.: X – XIII. Виж още: http://www.ugle.org.uk/about/book-of-constitutions

  2. Обединената Велика ложа на България приема посочените „Цели и взаимоотношения на Занаята“ и ги прилага в своята масонска практика!

към начало