.

Декларация на Великата символична ложа на България, 1917 г.

На 27 ноември 1917 г. е провъзгласена Великата символична ложа на България.

Тя е осветена на 7 януари 1918 г.

 

Декларация на Великата символична ложа на България

В слава на Великия архитект на Вселената

 

Ние, подписаните отдолу членове на Управителния съвет на Великата символична ложа на България, донасяме до знанието на всички масонски организации по цялото земно кълбо, че редовните членове на Пълната съвършена масонска ложа „Заря” в  „Изток София”, която досега работеше в името и под покровителството на Великата ложа на Франция под № 463, като взеха предвид:

а) извършената работа в почтената ложа;

б) че с развилите се събития от започването на Всесветовната война и особено намесването в нея на България, почтената ложа „Заря” остана съвсем откъсната от майката ложа;

в) че с това откъсване се пречи на правилното и успешното развитие на масонството в страната и се отнема възможността на българското масонство да допринесе каквото би могло за мира и прогреса на човечеството и след като получи съгласието на ложата майка – Великата ложа на Франция;

В съгласие и с членовете на масонските огнища, пръснати в различните краища на Българското отечество;

В тържествено учредително занятие, държано на 27-ия ден на единадесетия месец на 1917 г. в „Изток – София”

Решиха и постановиха:

* Съществуването в пределите на Царство България на едно независимо масонско сдружение, наречено Велика символна ложа на България, със седалище “Великият Изток – София”.

* Великата символна ложа на България признава основните принципи на всемирното масонство, по които се задължава строго да ръководи. Тя смята масонството за едно сдружение изключително човеколюбиво, философско и напредничаво, което има за цел да изучава всеобщия морал и да практикува сговор.

* Франкмасонството има за девиз: „Свобода – Равенство – Братство” и в това отношение е практическо училище, храм на тия три основни начала във всяко човешко сдружение, което милее за правдата и напредъка.

* Като работи в славата на Великия архитект на Вселената, то зове към дейност всеки справедлив ум и всяка искрена воля, които чувстват нужда да се сдружат, за да работят за духовното и нравственото усъвършенстване на човечеството. Вследствие на това франкмасонството не прави разлика между своите последователи по отношение на народност, раса, вероизповедание, мнение, благосъстояние, чин и обществено положение. То иска от тях само да бъдат искрени при търсене на истината и дълбоко предани към благото на подобните си.

* То не ограничава никого при търсене на истината и за да запази тази пълна свобода във всички направления на Духа, то се въздържа да определя норми или да изисква от своите съмишленици едно определено вярване.

* Франкмасонството не е секта, нито привърженик на някаква школа, то стои над всички спорове, за да може да даде на приятелите на истината една почва за разбиране и братско единение.

* То налага на своите съмишленици като граждани и масони да се подчиняват на законите на страната, в която живеят, и да бъдат готови на всички жертви, които последната би им поискала.

* Франкмасонството смята трудолюбието като повелителен закон за човечеството, то го налага, всекиго според неговите сили, и забранява своеволното безделие.

* То предписва на масона при всяко общество, да помага, да осветлява, да покровителства своя брат, даже и с риск на живота си, да го защитава от неправда. Франкмасонът трябва винаги да си спомня, че всеки човек, даже и не масон, е негов брат.

* Великата символна ложа на България обема всички ложи, огнища и братя от Първа и Втора степен масон; в управлението на тези три символични степени тя не признава в страната никаква друга масонска власт, освен своята. Братя, които евентуално биха притежавали по-висока от Трета степен, не се ползват с особени привилегии.

* В желанието си да поддържа и разшири съгласието между всички масони по света и да се работи задружно за постигането на масонско единство, Великата символна ложа на България моли всички признати редовни тела в света от всички обреди да я признаят също така за редовно учредена, независима, върховна масонска власт в пределите на Царство България, като назначат свои гаранти за взаимно приятелство.

* До изработването на свои специални устави, общи наредби, требници Великата символична ложа на България ще се ръководи от тези на Великата ложа на Франция.

 

Управителен съвет

Велик майстор – Александър Протогеров

Велик първи надзирател – д-р Стоян Джубелиев

Велик втори надзирател – Тома Карайовов

Велик блюстител – Илия Пенев

Велик секретар – д-р Недко Семенов

Велик касиер и попечител – Йордан Ковачев

Велик архивар и проверител – проф. Александър Теодоров-Балан

 

Нашата кличка (Бел. ред. от руски – девиз, лозунг, прозвище) „Любов – Истина – Труд“ не е дадена в тази декларация, обаче тя допълнително, в първия Учредителен събор, биде приета и разгласена.”

 

към начало