.

Фондация „Милосърдие и благотворителност” към ОВЛБ

 

Интервю с брат Н. Б. – Асистент Велик майстор на ОВЛБ

 

Бюлетин на ОВЛБ, февруари 2016 г.

Интервюто е взето от главния редактор У брат Любчо Иванов

 

На 18 февруари 2016 г. бе проведено Общо събрание на Сдружение „ОВЛБ”, което изпълни решението на Общото събрание на ОВЛБ от 28 ноември 2015 г. за създаване на фондация „Благотворителност и милосърдие” към ОВЛБ. Решението бе взето с пълно единодушие от всички майстори на ложи от състава на ОВЛБ, което е изключително важно за готовността на нашата Велика ложа да поеме нови и важни предизвикателства за своето развитие. Тя е вписана като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 2 и чл. 38, aл. 1 ЗЮЛНЦ и вече работи активно.

Върху тази идея се работи от няколко години, проучен бе и опита на фондацията The Grand Charity (1) към Обединената велика ложа на Англия, където неин Велик президент е НКВ Дюкът на Кент принц Уилям, който е Велик майстор на ОВЛА и Първи велик принципал на Свещената Кралската арка. Това бе необходимо, за да се потърси нов път за увеличаване на дейностите по благотворителност и милосърдие на Великата ложа, за да има все по-добри резултати в тази насока. В развитието на идеята за фондацията през последните години изключително радващо бе значителния брой на братята, които се включиха активно в реализирането на проекта, както и решаващата подкрепа на Великия майстор брат Иван Сариев, Велик благотворител – брат Н., Велик милосърдник – брат И. и още много други братя.

 

Би ли формулирал основната философия и практическите цели, която тя ще следва в своята дейност?

Традицията за благотворителна подкрепа на уязвими братя и други хора започва в най-ранните дни на организираното масонство, като принципът за подпомагане е залегнал в основаването на Комитет за благотворителност в ранните години на 18 век. В нашето съвремие трябва да се прави разлика между благотворителността и милосърдието, независимо, че те се намират в тясна връзка помежду си.

Милосърдието се изразява основно в подпомагане на наши братя и други хора в нужда и на техните семейства, за подпомагане на семейства на наши братя, поели към Вечния изток, за медицински изследвания и лечения на наши братя и други хора, създаването на хосписи, подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи, възстановяване на щети от природни бедствия и т.н., като за целта вече се подготвят национални програми и проекти. Благотворителността на нашата Велика ложа е насочена към развитие и утвърждаване на духовните ни ценности, в подпомагането на науката, културата и образованието, подпомагане на училища и библиотеки и други форми на културен живот, подпомагане на талантливи деца и младежи в тяхното професионално и лично развитие, литературна, просветителска и научноизследователска дейност и мн. други.

Единно бе становището на братята, че Великата ложа, на прага на своята 25 годишнина е готова да поеме тези важни отговорности и да разшири дейността си в тези благородни и хуманни цели. Важно е да се отбележи, че дейността на фондацията няма да замести задачите на Великия благотворител – Брат Н. и Великия милосърдник – Брат И. в рамките на ОВЛБ, а ще подпомага тяхната работа, като внесе допълнителни възможности за представителност и за набиране на средства за проектите.

 

Как и откъде фондацията ще акумулира средства за своята дейност и пред кого ще отчита разходите си?

Съгласно решението на Общото събрание на ОВЛБ от 28 ноември 2015 г. за създаване на фондация „Благотворителност и милосърдие” тя бе създадена със символична еднократна вноска от 100 лева и това ще бъдат единствените средства, които се предоставят от Великата ложа. След учредяването на фондацията създаването и реализирането на проектите ще се осъществява само със средства, осигурени от самата фондация, като например дарения от физически и юридически лица, завещания, лихви от вложения, вещни права и права върху интелектуална собственост, кандидатстване по различни проекти и пр.

Считам за изключително важен подхода при набирането на средства за организиране на т. нар. Фестивали на Великата благотворителност, които да се провеждат няколко пъти годишно в различни ориенти в страната. На тях с помощта на мултимедия, печатни издания и др. средства, както и на доклади, презентации и пр. (вкл. и на желаещи братя, на които е оказана помощ) да се представят на братята изпълнени проекти и да се презентират и обсъждат новите такива. На тези фестивали следва да се връчват почетни грамоти, значки и други отличия на братя, които са подпомогнали финансово проектите на фондацията.

 

Ще имат ли осезаеми допирни точки дейността на фондацията с милосърдната и благотворителната дейност, която развиват ОВЛБ и съюзните й ложи?

Дейността на фондацията ще подпомага и насърчава милосърдната и благотворителната дейност на ложите, но не следва да я замести. Братята в една ложа се познават най-добре помежду си и знаят отлично нуждите и предизвикателствата пред всеки един от тях. Затова и функциите на Великия милосърдник – брат И. и Великия благотворител – брат Н. са особено важни в отношенията с ложите, тъй като чрез тях ще има постоянна двустранна връзка за конкретните въпроси, проекти, нужди и пр. Същевременно подкрепям изцяло отделните благотворителни проекти, които ложите развиват в своите ориенти и очакванията ми са фондацията активно да ги подпомага.

 

Кой ще ръководи пряко фондацията, може ли да се посочат вече имена и защо им се възложи тази отговорност?

Съгласно решението на решението на Общото събрание на ОВЛБ от 28 ноември 2015 г. фондацията се представлява от Управителен съвет в състав от девет братя, като Председател на управителния съвет и законния представител на фондацията е Великия майстор на ОВЛБ Брат Иван Сариев. Това бе изключително важно за авторитета и значимостта на фондацията, тъй като той е обществено значимата и безспорна фигура, която сред средите на братята и в българското общество се ползва с безукорен авторитет. Великият милосърдник – брат И. и Великият благотворител – брат Н. са членове на Управителния съвет и Изпълнителни директори на фондацията, като всеки един от тях работи по проектите в своите функции. Останалите четирима от Управителния съвет са брат С. К., брат K. К., брат М. С. и брат С. П., които са със солиден и утвърден опит в областта на създаване и реализиране на социални и благотворителни проекти. Предложените членове на Управителния съвет показаха своята ангажираност за проекта на фондацията през последната година и дадоха свои чудесни идеи за нови проекти, което доведе до възлагането им на тази отговорност. Следва да се подчертае, че дейността на всеки един от членовете на Управителния съвет е безвъзмездна и очакванията към тях са да дадат много от своето време, сили и опит за осъществяването на програмата на фондацията.

 

Коя е голямата задача, в която фондацията се прицелва в дългосрочен план?

Считам, че голямата задача пред фондацията не е една, а има няколко основни. На първо място следва да се съсредоточим върху проекти за подпомагане на братя и други хора в нужда, особено в областта на спешната и неотложна помощ и лечението. Необходим проект е и организирането на превантивни прегледи в областта на сърдечносъдовите и онкологични заболявания. Считам за основна задача и стартирането на ангажимента на ОВЛБ чрез фондацията за развитието и утвърждаване на духовните ни ценности на нашето общество и създаването и подпомагането на различни обществени инициативи в областта на културата, изкуството, образованието и пр.

 

_______

(1)  Виж още раздел: Масонство и спомоществователност

към начало