.

Фондация „Благотворителност и милосърдие” към ОВЛБ

 

 

Извадка от Устава на Фондацията

 

ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

 

Чл. 8. (1) Фондацията има следните цели:

 1. Развитие и утвърждаване на духовните ценности, чрез прояви на благотворителност и милосърдие, изразяващи се в подпомагане на хора, изпаднали в нужда, както и подкрепа на техните семейства;
 2. Подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи, в това число чрез финансиране на медицински изследвания и лечение, създаване на хосписи, възстановяване на щети от природни бедствия;
 3. Развитие и утвърждаване на науката, културата и образованието чрез изграждане и поддържане на исторически паметници, подпомагане на училища и библиотеки и други форми на културен живот, подпомагане на талантливи деца и младежи в тяхното професионално и лично развитие, литературна, просветителска и научноизследователска дейност.

 

РАЗДЕЛ III

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 9. Фондацията осъществява дейност в обществена полза, като разходва имуществото  си за постигане на определените в този учредителен акт цели.

Чл. 10. (1) Фондацията има следния предмет на дейност:

 1. Организиране и реализиране на благотворителни проекти за набиране на средства за постигане целите на Фондацията.
 2. Откриване на фондове за набиране на средства, които ще се разходват за постигане целите на Фондацията.
 3. Организиране и реализиране на благотворителни балове, фестивали, търгове и други мероприятия за набиране на средства за постигане целите на Фондацията.
 4. Подпомагане извършването на социологически, философски, медицински и хуманитарни изследвания и дейности, свързани с целите и идеите на Фондацията.
 5. Осъществяване на идейно и финансово партниране с държавни и общински органи, физически и юридически лица и други организации за набиране на средства за постигане целите на Фондацията.
 6. Сътрудничество с други обществени организации със сходни цели за постигане на социален стабилитет, подпомагане на лица в нужда.
 7. Участие в международни прояви, свързани с целите на Фондацията.
 8. Участие в проекти и различни инициативи, свързани с основната дейност и цели на Фондацията.

Чл. 11. (1) Своите цели Фондацията ще осъществява чрез следните средства:

Организиране и реализиране на благотворителни проекти, мероприятия и откриване на фондове за набиране на средства.

Подпомагане извършването на социологически, философски, медицински и хуманитарни изследвания и дейности

Партньорство с държавни и общински органи, организации и лица

Сътрудничество с други обществени организации

Участие в международни прояви, свързани с целите на Фондацията

Участие в проекти и различни инициативи, свързани с основната дейност и цели на Фондацията

Осъществяване на представителни функции по отношение на сродни международни фондации, сдружения и организации.

(2) За постигане на своите цели Фондацията може да участва в други организации и дружества, с цел постигане на целите си.

Банкова сметка на Фондация „Благотворителност и милосърдие”:

Банка ДСК

IBAN BG73 STSA 9300 0024 1647 74

към начало