.

Свободното зидарство и обществото

 

Политика на Обединената Велика ложа на България

Всеки член на ОВЛБ трябва ясно да разбира, че членството му не го освобождава от задължението да изпълнява отговорностите си към обществото, в което живее. Задължението на всеки нов посветен изисква от него да бъде примерен в изпълнението на гражданския си дълг; това задължение се разпростира върху неговия личен, обществен, стопански или професионален живот.

 

Уважение към закона

Свободното зидарство изисква от членовете си да уважават законите на държавата, в която работят и живеят.

 

Принципите

Принципите на Свободното зидарство по никакъв начин не противоречат на гражданските, обществените, професионалните и личните задължения на неговите членове, дори напротив – то укрепва желанието им да изпълняват своите обществени и лични отговорности. Следователно няма конфликт на интереси между задълженията на свободния зидар и неговите обществени отговорности. В случай, че възникне действителен или потенциален конфликт на интереси, то негово задължение е да го обяви публично.

Съществуват ситуации, в които брат може да разкрие членството си в масонска ложа, за да избегне подозрението на външни на Свободното зидарство лица за съществуването на конфликт на интереси или пристрастие. Решението в подобни ситуации е въпрос на лична преценка.

 

Използване на членството

Никой свободен зидар не може да използва членството си за придобиване за себе си или за други лица лични, професионални или бизнес облаги. Това условие се вменява по презумпция или непосредствено на всеки масон от самото начало на членството му , така че никой да не може да претендира за незнание. Погазилите това правило могат да бъдат отстранени от работата на ложата си и дори отлъчени завинаги от братството.

 

Семейството

Свободното масонство няма за цел да се натрапва в личния и семеен живот на членовете си, било то отнемайки прекалено голяма част от времето или средствата им или подтиквайки ги към действия, противни на интересите на близките им.

 

Граждански дълг

Гражданският дълг на всеки свободен зидар стои над отношенията му с неговите братя. Всеки опит да бъдат прикрити незаконни или недостойни действия от страна на други зидари, както и опити за лично облагодетелстване за сметка на членове на братството, е в разрез с този основен принцип.

 

Лични и професионални трудности

В случай че бъдат представени убедителни доказателства за лични или професионални проблеми, възникнали в следствие на дейността на братството, на проблема ще бъде отделено специално внимание, тъй като това е в разрез с принципите на Свободното зидарство.

 

Публичност

Свободното масонство не е тайно общество.

Както много други общества, то смята някои от вътрешните си дела за поверителни въпроси за своите членове. Не съществува тайна относно неговите цели и принципите, които могат да бъдат прочетени в този уебсайт. Тайните на Свободното зидарство се отнасят до неговите традиционни начини за разпознаване. Церемониите му са поверителни. В един обикновен разговор има много малко неща за Свободното масонство, които не могат да бъдат обсъждани. При запитване по приемливи причини Свободните зидари имат право и с гордост биха обявили своето членство в братството.

към начало