.

Харта на българското масонство

harta-hi-res-ns1

Поело от дълбините на световните цивилизации властния повик за човешко усъвършенстване, прозряло исконната истина за бездната, стояща между величието на духовното и ежедневието на материалното, изпълнило се с прозрението за мъчително трудното съграждане и главоломно лесното рушене, заредило се с готовността да приема като свое изпитание всяко предизвикателство пред човешкия род, приело повелята да работи неизменно за тържеството на Красотата и Истината над бруталността и предразсъдъците по света, вслушало се в мъдростта за здравината на снопа пръчки праобраза на братската верига и слабостта на самотната клонка, преодоляло разломите от поспешния растеж, но и запомнило раните от паданията си в тях, понесло болката от ударите на общественото недоверие, но и съхранило се незасегнато от силата им, застанало като кордон около пиедестала на свободния дух, но и повелило си да вписва единствено със смирение всяка своя стъпка във Великото строителство на Всемира,

българското масонство, ведно с тривековното съвременно масонство,като декларира своята неизменна отдаденост към утвърждаване на неговите непреходни ценности в живота,

заявява, че:

 • Усилията на всеки свободен зидар ще бъдат насочени към неизменна работа за /просперитета на Република България и на българския народ;
 • Ведно със своите братя масони по Земята ще полага всички възможни усилия за изграждането на един по-добър свят: по-страдателен, по-мъдър, по-красив, а когато трябва да бъдат защитавани исконни човешки ценности и по-силен;
 • Ще работи постоянно за укрепването на Световната братска верига, ревниво пазейки я от всяка застрашаваща я опасност и в същото време възприемайки я като символ на единението около Великия архитект на Всемира – идейния масонски символ за съвършенство;
 • Ще следи за устойчивото култивиране на самоусъвършенстване, на морално и добродетелно израстване на своите членове, които би следвало да се въздигат с подобни качества до положението на безспорни примери за обществото;
 • Ще полага неизменни усилия, щото злободневието на профанския живот да не измества съкровения стремеж към философско интелектуално извисяване на Свободните зидари;
 • Ще следва безкомпромисно исконните повеления за масонска регулярност в Ориент България, като ще отстоява своя традиционна идентичност, без да допуска да изглежда старомодно;
 • Ще съблюдава изискването за градежна работа, ограничаваща се до трите символични степени: чирак, калфа и майстор;
 • Ще вгражда във всяко свое действие ориентирите на исконните си принципи: на Братската любов, на постоянното дирене на истината и на готовността за благотворителност;
 • Ще полага усилия да изгражда своето микро общество като своеобразно огледало на всички социални хоризонти в България, носещи пъстрото множество от гледни точки на съвремието, което вече не е свързано с една единствена монолитна идея;
 • Ще култивира сред своите членове траен стремеж към взаимно зачитане, толерантност и добронамереност, отдавайки безусловно предимство на философията на еволюцията пред стихията на революциите;
 • Ще демонстрира чрез персоналните разбирания на членове си непоколебима твърдост срещу всяка прокламация на доктрини, подтикващи към каквато и да било сегрегация;
 • Ще защитава с всички допустими средства онзи живот, който е изпълнен с дух на братство, непомрачено от естествените човешки различия, постановявайки че не съществува нито един човек, който да е априорно по висш или по нисш спрямо друг, и приемайки единствено голямото етническо и културно разнообразие, свързано с различните степени в развитието на човешките общества;
 • Ще работи за засилване на връзката между обществото и Ордена, като в същото време не ще допуска каквото и да било негово използване за лични или групови облаги, както и за провокиране на официални негови реакции по каквито и да било политически или вероизповедални проблеми,

  и в резултат на всичко изредено

 • Ще бъде едно общество на свободни мъже, посветили се в братство и поели мисията за неговото разпространение по света.

 

Хартата е приета на редовното Общо събрание на Обединената Велика ложа на България, проведено на 21 март 2009 г. в Стара Загора

 

към начало