.

За книгата „Ритуали, ордени и обреди в Англосаксонското масонско пространство и масонството в България“

Гръбнак на раздела „Световно масонство“ представлява книгата „Ритуали, ордени и обреди в Англосаксонското масонско пространство и масонството в България“ и по-точно нейното трето издание от 2012 година.

Тя е единственото по рода си задълбочено и пространно изследване, дело на български автор, поставил си за задача да обхване необятното – изключителното многообразие от структури, ритуали, ордени, обреди и т.н., което днес представлява световното масонство, да проследи техния корен и развитие. Книгата, претърпяла три издания, е плод на над 8 годишен изследователски труд на Михаил Димитров, Стар Велик оратор на Обединената Велика ложа на България, Стар майстор на ложа „Ведър“, брат, заемал редица постове в Съвета на Великите сановници.

В предговора към второто издание, октомври 2008 г., той пише:

„ … масонството е една изключително разклонена система от структури, степени, ритуали, ордени и обреди, то е и система, в която са вплетени богата и разностранна символика, алегории, притчи, философски и морално-етични норми, исторически митове и легенди, езотерически похвати и т.н.

Само ритуализма на масонството може да бъде тема на безкрайни изследвания и сравнителни анализи. Да не говорим за неговите духовни и социални аспекти, за влиянието му (косвено, ако ще следваме английските традиции) върху формирането и развоя на много от важните събития на човешката история в последните 3-4 столетия.

Това, което ме караше да продължавам да се занимавам с темата, беше моето скромно убеждение, че в нашето братство прекалено малко усилие се полага за вникване в същността и смисъла на Масонството за сметка на повишения интерес към неговата по-фриволна и „весела“ страна….“

Инициатива за написване на книгата принадлежи на Великия майстор брат Петьо Пенков, като първоначалната идея е била създаването на подробен градеж за Шотландския обред и така наречените по това време „високи степени“. Така през май 2005 г. се появява първият вариант на книгата (на електронен носител). По същото време е и нейното първото представяне по време на съвместна проява на ложа „Яйлата“ и побратимената с нея румънска ложа от Констанца в местността Калиакра.

Първоначалното намерение за написване на градеж от няколко страници, прераства в над 100 страници монография, при което  авторът констатира, че е успял само да се „докосне до най-явното и поддаващо се на някакво описание, структуриране и излагане в логична последователност и взаимна връзка.“

Това първо, в електронен вид, издание на книгата си брат Михаил безкористно предоставя  за лично ползване на някои братя, които проявяват интерес към темата, в т.ч. и на представители на ВЛССПЗ в България, участвали в създадената през 2006 г. „контактна група“ между съществуващите по това време две Велики ложи (ОВЛБ и ВЛССПЗБ). Скоро след това обаче, части от книгата се появяват, без да е искано съгласието на автора, в някои сайтове. При това подписани от непознато нам лице,  в явно нарушение на масонската етика  и нормите за авторските и сродните му права!

Работата по книгата продължава и през 2008 г. ОВЛБ издава допълнения и разширен вариант във вид на печатно издание. През 2012 г. излиза от печат и третото, последно засега издание. То е допълнително разширено, информацията и особено адресите на наличните в интернет сайтове с масонска тематика са прецизирани.

Определен интерес представлява и разработката на брат Михаил Димитров за генезиса на съвременното масонство: „Ерата на просвещението, буржоазната революция и английското масонство

Определен интерес представлява и друга негова разработка  – „Възобновеното българско масонство от 1992 г. до днес“, която включва схематичното представяне на развитието на масонството в България след неговото възобновяване и която също бе издадена във вид на печатно издание от ОВЛБ през 2015г.

към начало