.

Издания на ОВЛБ

 

Едно от най-забележителните и с дълготрайна значимост постижения на Обединената велика ложа на България е създаването и успешното развитие на двете периодични издания – списание „Зидарски преглед“ и Бюлетина на ОВЛБ, по-късно преименуван на „Хрониката“. Те са предназначени за разпространение само сред ложите от състава на ОВЛБ. За широката общественост ОВЛБ има собствен сайт в световната мрежа.

Първият опит за създаване на масонско списание е направен през 1997 г., когато е отпечатан един брой на сп. „Светлина“ с редактор Димитър Недков. През 2003 г., под ръководството на Великия майстор Борислав Сарандев, излизат два броя на списание с историческото за българското масонство име „Зидарски преглед“. През есента на 2004 г.  излиза неговият  трети и последен брой.

 

Сп. „Зидарски преглед“, кн. 1/2009 г.

Същинското начало на успешната периодична издателска дейност на ОВЛБ е положено през 2009 г., когато във вида, в който е познат до март 2022 г., излиза първият брой на списание „Зидарски преглед“ с главен редактор Илия Кожухаров, по това време Велик оратор на ОВЛБ. През 2012-2013 г. три книжки на списанието излизат под редакцията на Любчо Иванов. След това редакционната подготовка на списанието отново е поета от Илия Кожухаров – до март  2022 г. След тази дата отговорен редактор на списанието става Валери Стефанов.

За организация, чиято основна цел е непрестанното усъвършенстване и духовно израстване на нейните членове, процес, в който образователната работа в ложите има водеща роля, на списание „Зидарски преглед“ се пада отговорната задача да осигурява четиво с висока съдържателна стойност върху историята, философията и същността на масонството с неговите алегории и притчи, символи и древни правила. Да бъде своеобразен извор на извличана и събирана от зората на човешката цивилизация мъдрост, поука и насоки за духовното израстване и нравствено усъвършенстване на братството.

Още първата книжка издига  високо летвата по отношение на съдържателното и полиграфическо качество на списанието. „Зидарски преглед“ дава представа за степента на развитие и зрялост на ОВЛБ, способства за издигане на нейния международен и в страната ни авторитет. През годините „Зидарски преглед“ излиза с периодичност две книжки годишно с по около 200 страници всяка или на тримесечие, в обем от около 100 стр. До момента (април 2023 г.) са излезли 37 книжки с обем 4590 стр.

Списанието е трибуна за разпространяване на най-доброто четиво, което създава съвременната масонска мисъл – от чирака до велики сановници и велики майстори. „Зидарски преглед“ е непресъхващ извор на подбрани според темата на броя фрагменти от трудове на антични, средновековни и съвременни мислители. То е незаменим източник на неостаряващо с времето познание и философска мъдрост.

Списанието се откроява и с отличното си високо художествено оформление и висококачествен печат.

Сп. „Зидарски преглед“, кн. 21, март 2019 г.,

Редакционният екип поддържа активна обратна връзка с читателите на списанието, търси мнението им при определяне на темите на броевете, редовно публикува техните мнения и препоръки. Ето две от тях:

„Списването на ‘Зидарски преглед’ се издигна на невероятно ниво. Благородна смес от изящно слово, прекрасни теми на броевете и неподправена искреност и сърдечност.”

„Зидарски преглед“, книга май, 2016

Или:

„Редакционният екип на списание ‘Зидарски преглед’ постави неимоверно висок стандарт за своя продукт. Считам, че много по-стари – и с традиции – Велики ложи, биха могли да заимстват от него както модела, така и съдържателната част на своите официални периодични издания.“

„Зидарски преглед“, книга ноември 2016

 

 

Бюлетинът на ОВЛБ започва да излиза през май 2010 г., като неговите първи броеве се подготвят под ръководството на Великия секретар, А. Л. От април 2012 г. негов главен редактор е Любчо Иванов.

Бюлетин на ОВЛБ, февруари 2019 г.

Хрониката, електронен вестник на ОВЛБ, септември 2019 г.

Хрониката, ноември-декември 2020 г.

 

Бюлетинът на ОВЛБ е месечно издание с основно предназначение да информира своевременно и подробно бързо нарастващото по численост братство за живота и дейността на ложите в страната, за отминали и бъдещи събития в страната и в международната дейност на ОВЛБ. Също, за актуални и значими прояви на чуждестранни велики ложи.

Оформя се като списание и в електронен вид (pdf файл) се изпраща лично до всеки от членовете на ОВЛБ.

Неговото съдържание представлява писана хроника на масонското братство в ОВЛБ. С излезлите до днес (3 април 2023 г.) 87 книжки с общо 4598 страници, Бюлетинът представлява своеобразен летопис на ОВЛБ.

От септември 2019 г. Бюлетинът излиза като електронен вестник на ОВЛБ и се именува „Хрониката“.

От ноември 2020 г. до декември 2021 г. отговорен редактор на „Хрониката“ е Бисер Райнов, а изданието получава обновен съдържателен и графичен облик.

 

 

През 2011 г. в световната мрежа се появява първият сайт на ОВЛБ, създаден с активното участие на Иван Сариев, Велик майстор на ОВЛБ.

В края на 2016 г., началото на 2017 г., е разработен изцяло нов сайт – като структура, екранен образ и съдържание, който е активиран в началото на март 2017 г. Негов създател и гл. редактор е Георги Балански.

Сайтът на ОВЛБ изпълнява едновременно информационни и образователни функции, насочени предимно към широката читателска аудитория. Информационно‐новинарската рубрика на сайта разглежда с предимство прояви на ОВЛБ и отделни ложи, които имат отношение, представляват принос с общонационално значение за развитието и усъвършенстването на гражданското общество в България.

Сайтът на ОВЛБ е създаден преди всичко като основен, непрестанно развиван и допълван, компетентен и с проверено съдържание енциклопедичен справочник,  източник на релевантна информация за същността на масонството ‐ неговата история, философия, съдържание, принципи, цели, приноси за общественото развитие, за неговите видни личности  и т.н.

Целите му са предимно образователни и възпитателни. Той спомага за изграждане на верния образ на масонството. Съдържа исторически вярна информация за създаването и развитието на съвременното българско масонство, за историята на масонството по българските земи и в България до Втората световна война. Голяма част от публикациите на сайта са подбрани статии от списание „Зидарски преглед“. Той предлага и редица  публикации от изданията  на Великата ложа на България, основана през 1917 г.

На сайта е публикувана изцяло и книгата „Ритуали, ордени и обреди на англосаксонското масонско пространство и масонството в България“, с автор, Михаил Димитров, Стар велик оратор на ОВЛБ, която е най-доброто българско издание по тази тема.

 

Началото на планомерна книгоиздателска дейност в ОВЛБ е поставено през 2009 г. с библиотека „Акация“. Неин създател и издател е Емил Вичев от ложа „Княз Александър I фон Батенберг“, Русе. С негови лични средства, в периода 2009 – 2013 г., са отпечатани и разпространени безплатно сред братята от ОВЛБ 20 книжки с тираж 1000 броя всяка. Заслуга на Емил Вичев е също осигуряването на високо стойностни материали  от чуждестранни автори в областта на масонството, както и привличането за консултант на проф. д-р Клаус Хорнефер, Стар велик майстор на ВЛ на ССПЗ на Германия, Стар велик майстор на Обединената велика ложа на Германия. Проф. Хорнефер е и автор на няколко от книжките. Сред авторите се откроява също името на Андрю Макбрайт с брошурата „Майсторът на ложа – квалификация, задължения, права и правомощия“. Той е английски историк и изтъкнат изследовател на масонството“. Книжката съдържа и обширна анотация от Илия Кожухаров, по това време Велик оратор на ОВЛБ. Заслугата за висококачествения професионален превод на изданията от библиотека „Акация“ е на Павел Главусанов.

През септември 2020 г., както дар за ложите от ОВЛБ, със спомоществователството на Емил Вичев и ложа „Княз Александър I фон Батенберг, Русе, е издаден сборника  „Масонска читанка“, със съставители Август Хорнефер и Клаус Хорнефер. Преводач е Павел Главусанов.

 

 

През годините ОВЛБ има и други печатни издания – книги, годишни алманаси с тематично подбрани градежи на българската масонската мисъл и др.

През 2009 г. излиза книгата на Лъчезар Тодоров „Реактивиране и развитие на съвременното българскко масонство“. През 2012 г. е отпечатано второто издание на книгата „Ритуали, ордени и обреди на англосаксонското масонско пространство и масонството в България“ с автор Михаил Димитров, Стар велик оратор на ОВЛБ.

Ложа „Светлина“, София,  през 2001 г. издава  книгата на Димитър Ведър „Свободното зидарство“ (първо издание 1938 г.), ложа „Сговор 92“, София, превежда (брат Божан Христов) и издава през 2005 г. книжката „Масонството – начин на живот“ и т.н.

 

 

 

 

През януари 2018 г. ОВЛБ регистрира собствено издателството „Акация 2016“ ЕООД, което поема  издаването на двете периодични издания „Зидарски преглед“ и „Хрониката“, както на редица книги.  Сред тях са двете издания на историята на ОВЛБ: „25 години Обединена велика ложа на България“ с автор Михаил Димитров и „30 години Обединена велика ложа на България“ с автори Михаил Димитров и Георги Балански.

 

 

 

към начало