.

Издания на ОВЛБ

Едно от най-значимите постижения на Обединената велика ложа на България е създаването и развиването на издателска дейност – до момента предназначена предимно за ползване сред братството. За елитарна в духовен смисъл организация, целяща нравственото усъвършенстване на своите членове, а в по-далечен план – и на обществото като цяло, е жизнена потребност осигуряването на стойностни издания с висока достоверност за историята, философията и същността на масонството с неговите алегории, символи и древни правила. Бързото разрастване на Обединената велика ложа на България поставя високи изисквания и към своевременното разпространяване на актуална информация, представяща живота и дейността на отделните ложи, както и на Великата ложа в национален и международен план.

Поради различни причини, родствени на „турбулентното“ развитие през първите години на възроденото българско масонство след 1992 г., първият опит за създаване на масонско списание е направен през 1997 г., когато е отпечатан брой 1 на „Светлина“ с редактор Димитър Недков. През 2003 г., под ръководството на Великия майстор Борислав Сарандев излизат два броя на списание с емблематичното за българското масонство име „Зидарски преглед“, а през есента на 2004 г. – и един трети брой под редакторската работа на брат П.С.

 

Същинското начало на редовната издателска дейност на ОВЛБ е положено през 2009 г., когато във вида, в който го познаваме и днес, излиза първият брой на „Зидарски преглед“ с главен редактор брат Илия Кожухаров, Велик оратор на ОВЛБ. През 2012-2913 три книжки на списанието излизат под редакцията на У брат Любчо Иванов.

Още първата книжка поставя високо летвата по отношение на съдържателното и полиграфическо качество на списанието, които съответстват и същевременно представят степента на развитие и зрялост на ОВЛБ, способстват за издигане на нейния международен и в страната ни авторитет. През годините „Зидарски преглед“ излиза с периодичност четири или две книжки годишно с обем до около 200 страници. Списанието е трибуна за популяризиране на най доброто, което твори съвременната масонска мисъл – от чирака до великия майстор и великите сановници. Място, където могат да утвърждават имената си бъдещите корифеи на масонската мисъл. „Зидарски преглед“ е непресъхващ извор на подбрани според темата на броя фрагменти и трудове на антични, средновековни и съвременни мислители. Списанието е незаменим източни на неостаряващо с времето познание и философска мъдрост.

Редакционният екип поддържа активна обратна връзка с читателите на списанието, търси мнението им при определяне на темите на броевете, редовно публикува техните мнения и препоръки. Ето две от тях:

„Списването на ‘Зидарски преглед’ се издигна на невероятно ниво. Благородна смес от изящно слово, прекрасни теми на броевете и неподправена искреност и сърдечност.”

„Зидарски преглед“, книга май, 2016

Или:

„Редакционният екип на списание ‘Зидарски преглед’ постави неимоверно висок стандарт за своя продукт. Считам, че много по-стари – и с традиции – Велики ложи, биха могли да заимстват от него както модела, така и съдържателната част на своите официални периодични издания.“

„Зидарски преглед“, книга ноември 2016

 

 

Бюлетинът на ОВЛБ започва да излиза през май 2010 г., като неговите първи броеве се подготвят под ръководството на Великия секретар, брат А. Л. От април 2012 г. негов главен редактор става брат Любчо Иванов. Бюлетинът е месечно издание с основно предназначение да информира своевременно и подробно бързо нарастващото по численост и роящо се из цялата страна братство за живота и дейността в отделните ложи, за национални и международни масонски или с масонско участие прояви. Разпространява се по електронен път, което на практика го прави достъпен за всеки от членовете на ОВЛБ.

Поради кратките срокове между две поредни книжки и начина на разпространение, Бюлетинът на ОВЛБ публикува и редица материали от национални и чуждестранни конференция и други сходни прояви с дългосрочна актуалност, градежи на братя и др. Ето защо това обемът му редовно надхвърля 100 страници.

Казаното дотук за тези две масонски издания обяснява защо в сайта на ОВЛБ преобладават подбрани за широката аудитория градежи на братя, преодолели високите изисквания да бъдат отпечатани в списание „Зидарски преглед“ и Бюлетина на ОВЛБ. Така част от масонското творчество, източник на стойностно познание, ще стига до всеки, за който четенето и търсенето на знание е вътрешна потребност.

През годините ОВЛБ е издател и на редица други печатни издания като годишни алманаси с тематично подбрани градежи на българската масонската мисъл, книги на български и чуждестранни автори, предимно признати за образци на масонско творчество и др.

През януари 2018 г. е регистрирано издателството „Акация 2016“ ЕООД, с което цялостната издателска дейност на ОВЛБ е поставена на професионална основа. Негов управител е брат Степан Ерамян.

 

 

mz670s

към начало